Download Press Release
ผลการคัดเลือกตัวแทนประจำภาคใต้
ณ ห้องประชุมทองจันทร์ หงศ์ลดารมภ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม 2561 โดยแชมป์ประจำภาคจะได้รับรางวัลแพคเกจทัวร์ประเทศญี่ปุ่น และได้สิทธิ์เข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศต่อไป
  • แชมป์ประจำภาคใต้

    นายอนิศ สุไลมาน

    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
    ที่ปรึกษา อาจารย์มีชัย วงศ์แดง

  • รองชนะเลิศอันดับ 1

    นายธนภัทร แก้วกระจก

    โรงเรียนนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
    ที่ปรึกษา อาจารย์ชวนี ปุริโสดม

  • รองชนะเลิศอันดับ 2

    นางสาวจินต์จุฑา อินทรสังขนาวิน

    โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
    ที่ปรึกษา อาจารย์ประณาลี เมฆาระ

  • รองชนะเลิศอันดับ 3

    นายพงศภัค สร้างสมจิตร์

    โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
    ที่ปรึกษา อาจารย์เครือวัลย์ ศักดิ์แก้ว

  • รองชนะเลิศอันดับ 4

    นางสาวริฎา เจะมะ

    โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี
    ที่ปรึกษา อาจารย์อัสนี ฮะยีหามะ