ผ่านพ้นไปแล้ว สำหรับการแข่งขันสะกดคำภาษาอังกฤษ NJ Spelling Bee 2017 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ห้องประชุม (1-301) อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ มหาวิทยาลัยรังสิต จังหวัดปทุมธานี วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2550 ที่ผ่านมา
จากผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 20,000 คนทั่วประเทศไทย เราก็ได้สุดยอดแชมป์ประจำปี 2017 ซึ่งผู้ชนะเลิศระดับประเทศ จะได้เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท รับถ้วยรางวัลพระราชทานด้วยตนเองจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษาเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา และอาจารย์ที่ปรึกษาของแชมป์ จะได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ

  นายพิทยุตม์ อยู่ศิริ

  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์อติพล สุกฤษฎานนท์

 • รองชนะเลิศอันดับ 1

  นายกฤติน เอกธัญสกุล

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ปรัชญา คณา

 • รองชนะเลิศอันดับ 2

  นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี

  โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัฌฑ์

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นางสาวอริสา สิทธิโชคคณานนท์

  สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริพร เจริญกิจภัฌฑ์

 • รองชนะเลิศอันดับ 3

  นางสาวขวัญลดา ศรีจอมขวัญ

  โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
  ที่ปรึกษา อาจารย์สุภาพัชร์ สินกันทรากร

 • รางวัลชมเชย

  นางสาวจินต์จุฑา เผอิญโชค

  โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี
  ที่ปรึกษา อาจารย์รติมา ศิลปชัย

 • รางวัลชมเชย

  นางสาวอนรรฆวี โชติชัยกุล

  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
  ที่ปรึกษา อาจารย์สุรางคนา ชวนพงษ์พานิช

 • รางวัลชมเชย

  นายวโรดม แผ่นทอง

  โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่
  ที่ปรึกษา อาจารย์วิศนี เสียมไหม

 • รางวัลชมเชย

  นายธรรมธร อินทรักษา

  โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล จังหวัดอุดรธานี
  ที่ปรึกษา อาจารย์สุภาพร พงษ์เมธา

 • รางวัลชมเชย

  นายนิธิวงศ์ ฐิตสมานนท์

  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  ที่ปรึกษา อาจารย์ปรัชญา คณา