คำศัพท์เกี่ยวกับโรคทางจิต (Mental disorder vocab)

โรคซึมเศร้า โรคจิตเภท หรือโรคอารมณ์สองขั้วเขามีคำเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรบ้าง

  Lastest News