ศรัทธาไม่มีท้อ (Religions and Followers)

ทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดี แต่จะเชื่อคำสอนและทำตามหรือไม่ อันนั้นก็คืออีกเรื่องหนึ่ง

  Lastest News