Parts of a shirt

ลองทำมาความรู้จักกับส่วนต่างๆของเสื้อกันหน่อยดีกว่า ว่ากว่าจะมาเป็นเสื้อ 1 ตัวให้ได้ใส่กัน จะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง และจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

 Lastest News